דלג לתוכן המרכזי צפייה בהצהרת הנגישות

תקנון חברי מועדון

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של המותג "בורגרים", בניהולה של בי.בי.בי מסעדות בע"מ
(להלן: "החברה"/"הרשת").


1 . תקנון זה נועד להסדיר את התנאים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות )להלן: " התקנון"( .
2 . השתתפות במועדון הלקוחות וקבלת ההטבות מכוח השתתפות זו, תהא בהתאם ובכפוף לקבלת מלוא
התנאים המפורטים בתקנון זה, וכפי שיופיעו מעת לעת.
3 . כל חבר מועדון אחראי להתעדכן בהוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת ובכל ה הטבות המגיעות לו.
4 . התקנון מהווה תנאי להצטרפות למועדון הלקוחות וכל לקוח המצטרף כחבר מועדון, מצהיר ומאשר
כי קרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וכי הוא נותן את התחייבות ו הבלתי חוזרת לכל האמור בו.
5 . החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר,
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה ו/או חלק מהם לרבות שינוי הטבות
המגיעות ו /או יגיעו לחברי מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
7 . החברה תהא רשאית לדוור על השינוי ים אשר יהיו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם
לפרטי חברי המועדון המצויים בחברה.
8 . החברות במועדון ו/או המימוש בהטבות הניתנות – תקפות לכל סניפי רשת בורגרים במדינת ישראל
)למעט, סניף רמון – שדה תעופה(.
התנאים להצטרפות למועדון הלקוחו ת
9 . הצטרפות למועדון לקוחות בורגרים )להלן: "המועדון"( הינה באמצעות אתר האינטרנט או הורדת
האפליקציה של הרשת והתחברות אליה וכן ע"י מילוי טופס הרישום להצטרפות במועדון באופן מלא,
ועמידה במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה. החברה תהא רשאית שלא לאשר או לבטל
הצטרפות/ חברות במועדון, לכל אדם, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה ה חובה לנמק את
סירובה.
10 . נכון למועד זה, ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ללא עלות, אולם, החברה שומרת לעצמה את הזכות
לשנות את גובה דמי ההצטרפות, בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
11 . החברות במועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד, ולא תינתן חברות במועדון לתאגידים, ארגונים,
בתי עסק וכדומה.
12 . תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן, כל עוד לא ניתנה הודעה
על קיצור /סיום התקופה ע"י החברה )להלן: "תקופת החברות"(.
13 . הצטרפות למועדון הלקוחות מותנית במסירת הפרטים שיקבעו על ידי החברה. במקביל יתבקשו
המצטרפים ליתן אישור לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים ואחרים, באמצעי המדיה השונים.
14 . השלמת הליך ההצטרפות הינו בכפוף להורדת אפליקציית )יישומון( "בורגרים" )להלן:
"האפליקציה "( והשלמת פרטי החבר באפליקציה. לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה
לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת אי השלמת הליך ההצטרפות במלואו/בהתאם לנדרש. יודגש,
כי כל חבר מועדון בעת הליך הרישום רשאי להשתייך לסטטוס לצורכי ניהול ורישום של הרשת ומידע
על צורכי הלקוחות. יודגש כי לאמור לא יהיה כל משמעות בקבלת הטבות ספציפיות כלשהן ומלוא
ההטבות תהיינה פתוחות לכל חברי המועדון.
15 . החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה שתפורסם 30 יום
קודם בדרך שתקבע. הפסקת פעילו יות המועדון ביוזמת החברה תאפשר לחבר לממש את מלוא
זכויותיו עפ"י חברותו במועדון, במהלך תקופת ההודעה שתינתן.
16 . אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם
ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל
פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.
17 . החברות במועדון הינה אישית והזכויות מכוחו מוקנות אך ורק לחברי המועדון, אשר פרטיהם
מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי החבר במעמד הצטרפותו ובכפוף לתנאים והמגבלות
המפורטים בתקנון זה.
18 . ההנהלה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו
במסגרת פעילות החבר המועדון ו/או השתתפותו בהטבות ו/או הרגלי הצריכה, הכל לצרכים פנימיים
ו/או שיווקים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר
אלקטרוני, מסרון או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון,
בין אם על- ידי ההנהלה, בין על-ידי מי מטעמה ובין על -ידי צדדים שלישיים. בהצטרפות למועדון, נותן
חבר המועדון את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.
19 . עם ההצטרפות למועדון הלקוחות, מאשר חבר מועדון הלקוחות כי ידוע לו שהחברה תפנה אליו, בכל
אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, תדוור לו חומרים פרסומים ואחרים בקשר עם פעילות המועדון
לרבות שיתופי פעולה של המועדון עם צדדי ג', באמצעי המדיה השונים לרבות דואר אלקטרוני,
ומסרוני SMS וכו', והוא מאשר לה באופן מפורש לעשות כן )למעט חבר אשר ציין שאינו מעוניין בכך
בעת הצטרפותו או עדכן במהלך חברותו במועדון, כמפורט בסע' 20 לעיל(.
20 . חבר מועדון רשאי בכל עת להודיע לחברה על סירובו לקבל דיוור, ולחזור בו מהסכמתו שניתנה לכך .
הודעת הסירוב כאמור תינתן בכתב. ניתן לבצע הסרה מדיוור באמצעות אמצעי המדיה השונים כגון:
דוא"ל לשירות לקוחות / SMS / עדכון בטופס הרישום דרך אפליקציית בורגרים . באחריות חבר
המועדון לוודא כי הודעתו נמסרה כראוי לחברה וטופלה בהתאם. יודגש, כי כל לקוח שאינו מעוניין
לקבל מסרונים מסוג PUSH באפליקציה, יבצע זאת במועד התקנת האפליקציה ו/או דרך 'הגדרות'
האפליקציה במכשיר הסלולאר.
21 . החברה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר
מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו
על-ידי ההנהלה. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של
נותן השירות או המוצר כאמור והחברה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם
של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון.
22 . בעת הצטרפות למועדון, חבר המועדון מסכים כי פרטיו יישמרו בכתב ו/ או במדיה דיגיטלית על פי
החלטת החברה מעת לעת.
23 . בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל, יישארו בידי
החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון
הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי החברה ו /או מי מטעמה.
24 . החברות במועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה
ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. אימות החברות במועדון תעשה באמצעות הצגה פיזית של פרטי החבר
באפליקציית בורגרים בנייד האישי של חבר במועדון ו/או באמצעות תעודה מזהה, הזדהות טלפונית
ע"י שיחה מזוהה ממספר הנייד של חבר המועדון ו /או בדרך אחרת שתקבע מעת לעת, והכל בהתאם
לשיקול דעתה של הרשת ו/או מי מטעמה.
25 . כל חבר מועדון יהיה האחראי הבלעדי לעדכון פרטיו בכל מקרה של שינוי מספר נייד, כתובתו, כתובת
דוא"ל או כל פרט רלוונטי אחר. עדכון הפרטים יבוצע באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של הרשת,
לאחר בדיקת הפרטים האישיים באמצעות שאלות מזהות ו /או קבלת קוד מזהה שבאמצעותו ניתן
להתחבר לאפליקציה. לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות
המועדון, מחמת טעות במסירת פרטי הזיהוי ע" י הלקוח. מובהר כי אי עדכון או איחור בעדכון פרטים
כאמור, עלול לשלול מהחברה את היכולת לעדכן במועד ו/או בכלל את חבר המועדון בפרטיהם של
מבצעים, הטבות, פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או
אובדן זכויות שיגרם לחבר המועדון עקב כך.
26 . בסיום תקופת החברות במועדון מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה עוד לצבור הטבות בקניה ו/ או לממש
הטבות קיימות. היה ולא מימש חבר מועדון את החברות או ההטבות המוקנות לו כאמור לא תהיה
לחבר מועדון הלקוחות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לקבלת פיצוי כספי/ או שווה
כסף בגין ההטבות שפקעו ו / או לא נוצלו.
27 . הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הרשת תאפשר לחבר לממש בתקופת ההודעה, את ההטבות שצבר
כאמור בתקנון זה. עם מתן הודעת הפסקת הפעילות רשאית הרשת שלא לצרף חברים חדשים.
ביטול החברות במועדון הלקוחות
28 . כל חבר מועדון יהיה רשאי להפסיק את חברותו במועדון, הודעת החבר על הפסקת חברותו במועדון
תחשב כהודעת ויתור על זכויותיו והטבותיו שנצברו במועדון הלקוחות, כמו כן, החבר לא יהיה זכאי
לקבלת החזר דמי החבר שנגבו, ככל ונגבו, בעת הרשמתו.
29 . כל חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יודיע על כך באמצעי המדיה השונים כגון:
טלפון/הודעת מייל לשירות הלקוחות של הרשת/ הודעה דרך אפליקציית בורגרים. באחריות כל
חבר מועדון לוודא כי הודעתו אכן התקבלה במשרדי ההנהלה וטופלה.
30. החברה תהא רשאית להפסיק באופן מידי חברותו של כל חבר במועדון, עפ "י שיקול דעתה הבלעדי
תוך מתן הודעה על כך לחבר , בלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בחברות במועדון, העברת פרטי החבר למי
שפרטיו שונים מהפרטים שנמסרו בעת הגשת בקשת ההצטרפות, התנהגות לא הולמת של חבר
המועדון בעת ביקור באלו ממסעדות הרשת, ובכל מקרה אחר שיראה לנכון לחברה. מובהר כי היה
ובוטל כרטיס החבר ו/ או הופסקה חברותו של החבר במועדון, לא יהיה זכאי החבר ל כל החזר כספי
כלשהו.
תנאי ההטבות הניתנות לחברי מועדון הלקוחו ת
31 . החברות במועדון אינה מקנה כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות אלא אם החליטה על כך החברה
וציינה זאת מפורשות.
32 . מלוא ההטבות הקיימות לחברי המועדון בהתאם לתקנון זה, יקוימו עד לכל המאוחר 31/7/24 ,
או לחילופין בהתאם לפרסום הספציפי של ההטבה, לפי המוקדם מבניהם. החברה תהא רשאית
לשנות מעת לעת את מועד התוקף בהתאם לשיקוליה ותוך עדכון חברי המועדון כנדרש בחוק. תוקף
מימוש ההטבות עצמן בהתאם למועדים הנקובים בסע' 53 א'- ו' ו/או בהתאם למועד אשר יפורסם
בהטבה במפורש.
יובהר, כי לאחר 31/7/24 מלוא ההטבות הקיימות במועדון בהתאם לתקנון זה ישתנו ו/או יוחלפו ו/או
יבוטלו במלואן.
33 . הזכאות להטבות הניתנות, מותנית בהצגת תעודה מזהה, פרטי חבר מועדון בתוקף או בהצגת
האפליקציה עם פרטי החבר , בכל ביקור בא חד מסניפי הרשת. חברות המועדון תזכה בהטבות, אך
ורק את חבר המועדון שפרטיו מופיעים על גבי כרטיס החבר או האפליקציה ובתנאי שאותו חבר
מועדון מתארח בפועל בסניף מסניפי הרשת, בעת קבלת ההטבה, כל כרטיס חבר יזכה את בעליו
בהטבה אחת בלבד בכל ביקור או במשלוחים במוקד/אונליין )בכפוף למינימום הזמנה שיחושבו לאחר
מימוש ההטבה ודמי משלוח( .
34 . חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות לרבות כאלו, שאינן נובעות מהחברות במועדון ) ללא יוצאים
מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על -פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים )לא ניתן לפצל
שולחנות(. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד, לא יינתנו הטבות ברכישה
בשובר או בכרטיסי חברות אלא אם כן הנהלת הרשת תחליט באופן מפורש אחרת.
35 . החברה רשאית להפסיק או לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות שניתנות
ויינתנו לחברי המועדון ו/או להחליף ו /או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. ייתכן וההטבות יפורסמו על-ידי ה חברה באמצעים פרסומיים, הכל
על-פי שיקול דעת החברה.
36 . כל הטבות ה מועדון )לרבות האמור בסע' 52 א'- ו'( ניתנות למימוש בכפוף לתשלום בפועל של 25 ₪
לפחות מהרכישה לאחר מימוש ההטבה, בישיבה במסעדה/במשלוחים/ T.A . מהתפריט המלא
והכללי בלבד )קרי, לא כולל: תפריט עסקיות, תפריטי חברות/מיוחדים, והספיישלים וכו'( .
37 . יובהר, כי מלוא ההטבות ו/או ההנחות אשר יינתנו יעוגלו לשקלים מלאים בחשבון, קרי, בסכום שהינו
50 אגורות ומעלה –סכום ההנחה יעוגל כלפי מעלה )לדוגמא בסך 35.50 ₪ בחשבון יעוגל ל 36
₪(,במקרה בו סכום החשבון כולל 49 אגורות ומטה, הסכום יעוגל כלפי מטה )לדוגמא בסך 35.40 ₪
יעוגל ל 35 .)₪
38 . כל ההטבות לא יהיו ניתנות לניצול במועדים מיוחדים כגון חגי ומועדי ישראל ובערב הסילבסטר,
הוולנטיין וט" ו באב, אירועים מיוחדים ו/או כל מועד אחר עליו תחליט החברה.
39 . ניתן ליהנות מהטבה אחת ב יום בלבד לכרטיס )המפורטות בסע' 52 א'-ו' ו/או הטבות אשר יפורסמו
ע"י החברה מעת לעת(.
40 . מימוש הטבות שקיים בהן משקאות אלכוהוליים יתאפשרו לגיל 18 ומעלה בלבד.
41 . חברי המועדון יהיו רשאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף
במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי החברה להלן:
"ההטבות" או "ההטבה", לפי העניין, מטבע הדברים, ההנהלה אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות
מעת
לעת, יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי )אם בכלל(, לאורך כל תקופת החברות במועדון,
ההנהלה גם אינה מתחייבת כי כל ההטבות לכלל חברי המועדון יהיו שוות בערכן לכל החברים.
42 . כל ההטבות למעט "רול קינוח ללא תנאי" בלבד, יינתנו בכפוף לכל התנאים המצוינים בתקנון לעיל,
במצטבר.
43 . לא ניתן להמיר בשווי ערך ההטבה, ההטבות אינן ניתנות להסבה או להמרה לכל מוצר אחר ו/או הטבה
אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי , ולא יוחזר בגינן כל סכום ככל ולא נוצלו במלואן או בחלקן.
44 . אין כפל מבצעים והטבות /מועדונים אחרים לא יזכו את הלקוח בשימוש בתשלום דרך האפליקציה –
לעניין זה גם מועדוני אשראי כגון מפתח דיסקונט/מזרחי טפחות/מועדון יותר וכולי כאשר מוגדר
ישיבה בלבד – זה ללא משלוחים וגם ללא T.A .
45 . ההטבה תלויה במלאי הקיים בסניף באותה עת – וחוסר במלאי יאפשר לחברי המועדון את האופציה
למימוש בביקור במועד אחר או לחילופין בסניף אחר )ככל וקיים(.
46 . קבלת מלוא ההטבות אינה מידית וניתנת למימוש ברכישה הבאה למעט הטבת "רול ללא תנאי" ו/או
הטבות לקבוצות ו/או הטבת ההצטרפות.
47 . לא ניתן לממש יות ר מהטבה אחת במעמד הזמנה ללקוח/ה.
48 . בהזמנת משלוח קיים מינימום הזמנה למשלוח לפי מחירון הסניף הספציפי ממנו מזמינים ובמחירי
העלות למשלוח כפי שמפורסמים באתר המשלוחים של הרשת לפי תנאי המינימום ודמי המשלוח של
הסניף ספציפי. למען הסר ספק, מחיר המינימום תשלום למשלוח יהיה לאחר מימוש כל הטבה.
49 . מימוש ההטבות יעשה בהתאם לתוקף אשר יצוין למועד פקיעתה כפי שיופיע באפליקציה, לא תינתן
הארכת מועד למימוש תקוף הטבות.
50 . ניתן לממש את הטבות המועדון כל עוד החברות במועדון בתוקף.
51 . לא יינתנו הטבות או צבירות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי
הזדהות עם חבר מועדון בעת התשלום במסעדה.
52 . אין כפל מבצעים ולא ניתן לפצל שולחנות – כאשר מתקיימים שני מבצעים במקביל, מבצע מועדון
ומבצע נוסף כגון: כרטיסי חברות )לרבות תן ביס, סיבוס, גודי, אחר( שת"פ חיצוני לרבות שובר ים
מתנה כלשהם, הטבות למחזיקי כרטיסי אשראי שונים, חבר, וועדי עובדים, קופוני הנחה של הרשת
וכל הטבה אחרת נוספת, יהיה על חבר המועדון לבחור מבצע/הטבה אחת בלבד למימוש.
הטבות לא ייתנו על קניית מוצר בהטבה. לדוג' קניית ארוחה מקבוצת ' הטבות חיילים' לא תאפשר
לחבר המועדון לנצל במקביל הטבה בקנייה מעל X .₪
53 . חברות במועדון הלקוחות של בורגרים תקנה את מגוון ההטבות הבאות, אשר תהיינה תקפות
עד לתאריך 31/7/24 :
א. הטבת הצטרפות – במעמד ההצטרפות למועדון יקבל כל חבר מועדון מתנה משתנה מעת לעת עפ" י
החלטת החברה ולשיקול דעתה הבלעדי, כל הטבת הצטרפות הינה חד פעמית ועבור מצטרף חדש בלבד,
תוקף מימוש ההטבה הינו 30 יום.
ב.. הטבת יום הולדת – זוג בורגרים במתנה, למימוש חד פעמי )בכל שנה(. ההטבה תשלח בסמוך לתאריך
יום ההולדת שציין חבר המועדון בטופס ההרשמה , ותהא תקפה למימוש במשך 14 ימים בלבד. בחלוף
14 הימים הטבה שלא תמומש תפוג.
ג. הטבה אחת )מבין 3-1( הניתנת לאחר מינימום רכישה, למימוש יום לאחר ביצוע הרכישה ועד 30
יום לאחר מכן:
1. בקנייה מעל 55 ₪ – צ'יפס מתנה, למימוש חד פעמי.
2. בקנייה מעל 100 ₪ – בורגר מתנה למימוש חד פעמי.
3. בקנייה מע ל 200 ₪ – זוג בורגרים במתנה למימוש חד פעמי.
ד.. הטבות ו/או דילים משתנים לתקופה קצרה – מעת לעת החברה תפרסם דילים משתנים למימוש
בתקופה של חודש )כפוף למצוין בפרסום הדיל(. החברה תהא רשאית לחדש את אותם דילים לחודש
נוסף מידי חודש ו/או לשנותם ו/או לבטלם לחלוטין.
54. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות – החברה או מי מטעמה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת
המידע הנמסר על ידי החברים במועדון, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת החברה אינה
יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש
אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי
ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות
של
אחרים או כתוצאה ממעשים ו /או מחדלים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בטעות או
תקלה טכנית. ניתן להתעדכן במדיניות הפרטיות המצויה באתר החברה ובאפליקציית הרשת.
55. הלקוח מאשר מראש כי בכל מקרה של נזק כלשהו, גובה הפיצוי לו יהיה זכאי )ככל ויוחלט ע"י
החברה שזכאי( יהיה בהתאם לנזק שיוכח ע"י הלקוח כי נגרם לו באופן ישיר ובכל מקרה יוגבל עד
לגובה הסכום אשר שולם, ככל ושולם, ע"י הלקוח בעבור החברות במועדון, ובהפחתת סכומי שווי
ההטבות שנוצלו )או התקבלו( ע"י הלקוח, ככל ונוצלו.
56. במקרה של סתירה ו /או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל
אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, אלא אם מדובר בהוראות החוק, אשר
תגברנה על האמור בתקנון.
57. הנהלת הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות כאלו ואחרות לחלק מחבר י המועדון, על פי
שיקולי הנהלת הרשת מעת לעת.
58. תקנון זה רשום בלשון זכר, אך הינו מתייחס לשני המינים.
59. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי הנהלת החברה בכתובת: המחשב 3 נתניה, באתר
הרשמי של החברה בכתובת: https://iburgerim.co.il/ , ובאפליקציית בורגרים.
60. כתובת הדוא"ל של שירות הלקוחות לכל פנייה: service@iburgerim.co.il
61. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון,
יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו
תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.